જામનગર જિલ્લામાં રણતીડના સંભવિત ઉપદ્રવ સામે સાવચેતીના પગલાં

જામનગર તા. ર૩ઃ જામનગર જિલ્લામાં રણતીડના ઉપદ્રવની સંભાવનાને લઈને જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં કંટ્રોલરૃમ શરૃ કરાયો છે અને હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરાયા છે.

રણતીડ એવી આંતરરાષ્ટ્રીય જીવાત છે જેના ટોળા હજારો માઈલ દૂરના દેશોમાં જઈ મોટું નુક્સાન કરે છે. તાજેતરમાં મળતા અહેવાલ અનુસાર ગુજરાત રાજ્યના અમુક જિલ્લામાં તીડ જોવા મળ્યા છે જે ધ્યાને લેતા જામનગર જિલ્લામાં રણતીડ ઉપદ્રવની શક્યતાઓ વિશે અગમચેતીના ભાગરૃપે જામનગર જિલ્લાના સરહદી ગામોમાં રણતીડ જોવા મળે તો તીડ ક્યાંથી એટલે કે કઈ દિશામાંથી આવ્યા? કેટલા વિસ્તારમાં તીડ બેઠા, ક્યા ગામે કઈ સીમમાં બેઠા તે અંગેની માહિતી મેળવી તુરંત જિલ્લા પંચાયત કચેરીના તીડ કંટ્રોલ રૃમના ફોન નં. ૦ર૮૮-રપપ૬૧૧૯ પર જાણ કરવા ખેડૂતોને અનુરોધ છે. વધુમાં ખેડૂતોએ રણતીડ જોવા મળે તો તુરંત ગામના ગામસેવક (ખેતી) અથવા વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) તેમજ ખેતીવાડી વિભાગના તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી કે મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિસ્તરણ) ની કચેરીને તાત્કાલિક જાણ કરવા વિનંતી છે. રણતીડ નિયંત્રણ માટે ગ્રામકક્ષાએ નિયંત્રણ યુનિટ સરપંચ અને પ્રગતિશીલ ખેડૂતોની આગેવાનીમાં કાર્યરત કરવું. જેમાં જીપ/ટ્રેલર/ટ્રેક્ટર તૈયાર રાખવું, દવા છંટકાવ માટે ફૂટ સ્પ્રેય અથવા પાવર ઓપ સ્પ્રેયર તૈયાર રાખવા, તીડની ગીચતાના આધારે ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં વહેલી સવારના સમયે ક્લોરપાયરીફોસ ર૦ ટકા ઈસી (ર૪ મીલી), પ૦૧, ઈસી (૧૦ મીલી), લેમડાસાટહેલોથ્રીન પ ટકા ઈસી (૧૦ મીલી), મેલાથીયોન પ૦ ટકા ઈસી (૩૭ મીલી), ફીપોનીલ પ ટકા એસસી (ર.પ મીલી), ફિપ્રોનીલ ર.૯ર ટકા ઈસી (૪.પ મીલી), ડેલ્ટામેથ્રીન ર.૮ ટકા ઈસી (૧૦ મીલી) દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં જરૃરિયાત મુજબ છંટકાવ કરવાની ભલામણ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી જામનગર દ્વારા કરવામાં આવે છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit