શુભ વિવાહ

ઓઝા પરિવારના આંગણે લગ્નોત્સવ

જામનગર નિવાસી શ્રી કમલેશભાઈ મનસુખલાલ ઓઝા તથા અ.સૌ. ઉલુપીબેન કમલેશભાઈ ઓઝાની સુપુત્રી ચિ. હિરલના શુભલગ્ન શ્રી મહેશભાઈ એમ. ત્રિવેદી તથા અ.સૌ. હિનાબેન મહેશભાઈ ત્રિવેદીના સુપુત્ર ચિ. ધવલ સાથે તા. ર૬-૧૧-ર૦ર૧ ના દિને નિરધાર્યા છે.

close
Ank Bandh
close
PPE Kit