| | |

આદર્શ નિવાસી શાળામાં નિઃશુલ્ક પ્રવેશ અપાશે

જામનગર તા. ૧પઃ ગુજરાત સરકારના વિકસતી જાતિ કલ્યાણખાતું, ગાંધીનગર સંચાલિત સરકારી આદર્શ નિવાસી શાળા (વિ.જા. કુમાર) જામનગરમાં ધોરણ-૯ (નવ) માં શૈક્ષણિક વર્ષ-ર૦૧૯-ર૦ માં પ્રવેશ માટેના ફોર્મનું વિતરણ ચાલુ છે. આ શાળામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારના બક્ષીપંચ (સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ) ના તેમજ અન્ય વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીને વધુ સારૃં શિક્ષણ આપવા માટે બાળકોને ધોરણ-૯ માં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. આ શાળામાં શિક્ષણ સાથે બે ટાઈમ જમવાનું, નાસ્તો, સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર અન્ય સગવડતા વિનામૂલ્યે અપાશે તેમ આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit