| | |

ગીરનારા સોની જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓ જોગ

જામનગર તા. ૧૦ઃ ગીરનારા સોની જ્ઞાતિના જામનગર શહેર અને હાલારના ર૦૧૯ ના વર્ષની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા હોય તેવા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ-બહેનોને તેમના પરિણામની માર્કસશીટની નકલ તા. ૧૦-૧૧-ર૦૧૯ સુધીમાં જ્ઞાતિની વાડીમાં મહેતાજીને રૃબરૃમાં પહોંચાડી દેવાની રહેશે. રજીસ્ટરમાં નોંધણી કરાવી ક્રમ જાણી લેવા જણાવાયું છે. માર્કસશીટની પાછળ, નામ, સરનામું, મોબાઈલ નંબર લખીને સાંજે પ.૩૦ થી ૭.૩૦ સુધીમાં પહોંચાડી દેવાની રહેશે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit