ચિરવિદાય

ખંભાળીયાના જાણીતા તબીબ ડો. સત્યજીત રાજનના માતાા અનુરાધાદેવી (ઉ.વ. ૮૦), નું તા. ૧૩-૬-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ૧૪-૬-ર૦ર૧ ના સાંજે પ થી પ.૩૦ વાગ્યા દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે સત્યજીત રાજન (મો. ૯૮૯૮ર ૮ર૧૯૧) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી (મૂળ દ્વારકના) કિરણભાઈ લક્ષ્મીદાસ વારા (ઉ.વ. ૬૦), તે સ્વ. રાજુભાઈ વારા, જગદીશભાઈ વારાના નાનાભાઈ તથા બ્રીજેશભાઈ (આલ્ફા ઈન્વર્ટર), અભિષેકભાઈના પિતાનું તા. ૧૩-૬-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ૧૪-૬-ર૦ર૧, સોમવારનાા સાંજે ૪ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે. સાંત્વના પાઠવવા મટો બ્રીજેશભાઈ (મો. ૯૮૭૯પ ૦૬૧૧૧), અભિષેકભાઈ (મો. ૯૮ર૪૭ ૧૭૭૧પ) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ મૂળજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ રાડિયા, તે સ્વ. લક્ષ્મીદાસભાઈ, સ્વ. વિનોદભાઈ, ધીરજલાલ, ભગવાનજીભાઈના ભાઈ તથા યોગેશભાઈ, દિપકભાઈના પિતા તથા દિનેશકુમાર દત્તાણીના સસરા તથા હર્ષના દાદાનું તા. ૧૧-૬-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. હાલની પરિસ્થિતિના પગલે સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ૧૪-૬-ર૦ર૧, સોમવારના સંજે ૪ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે યોગેશભાઈ (મો. ૯૩૭૪૬ ૬૧ર૬૧), દિપકભાઈ (મો. ૯પ૧૭૧ ૦૮૧૦૮), દિવ્ય (મો. ૯૪ર૬૯ ૧૧૬૭૯) નો સંપર્ક કરવો.

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit